aCote Werkt!
Get Adobe Flash player

WIA

De Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA) regelt een uitkering voor de periode na de wettelijke loondoorbetalingstermijn van 104 weken. De WIA is een werknemersverzekering en regelt een loondoorbetaling van ten minste 70% van het salaris gedurende 2 jaar.

 

Premie

De WIA wordt gefinancierd uit premies ten behoeve van de WIA en de WAO die als onderdeel van de loonheffing geheven worden bij de werkgever door het UWV. De basispremie WAO/WIA is een vast percentage (2009 : 5,70 %) over het premieloon.

Daarnaast wordt een Gedifferentieerde premie WGA geheven waarvan de hoogte op grond van verschillende parameters per werkgever wordt bepaald. Samengevat komt het er op neer dat de werkgever nog 10 jaar voor een zieke (WGA) werknemer betaald! Schakel bij langdurige ziekte daarom altijd een Arbeidsdeskundige van aCote in om te kijken op welke manier deze schadelast beperkt kan worden.

ArbeidsongeschiktheidsklassenWIA schema

De WIA kent drie soorten arbeids(on)geschiktheid:

  1. Geen WIA. Minder dan 35% arbeidsongeschikt
  2. IVA. Minstens 80% èn duurzaam arbeidsongeschikt
  3. WGA. Minstens 35% maar minder dan 80% arbeidsongeschikt, òf minstens 80% maar niet duurzaam arbeidsongeschikt

 

De mate van arbeidsongeschiktheid wordt vastgesteld door UWV. Normaal gesproken vindt deze keuring plaats nadat je (bijna) twee jaar arbeidsongeschikt bent. Een WIA-keuring bestaat uit twee delen:

Medische keuring: de verzekeringsarts van UWV bekijkt wat je lichamelijk nog kunt. Als je niet meteen volledig arbeidsongeschikt wordt verklaard, word je opgeroepen door de arbeidsdeskundige.

Arbeidsdeskundige keuring: de arbeidsdeskundige van UWV bekijkt welke functies je nog kunt verrichten op basis van de bevindingen van de keuringsarts.

 

Geen WIA

Iemand die meer dan 65% arbeidsgeschikt (ofwel minder dan 35% arbeidsongeschikt) is, krijgt geen WIA-uitkering. Hij blijft in principe in dienst van de werkgever. Wel kan hij worden aangemerkt als arbeidsgehandicapte, wat wil zeggen dat hij recht heeft op subsidies en andere ondersteuning om te kunnen blijven (of te gaan) werken. Hierover kan de Arbeidsdeskundige van aCote adviseren.

 

IVA Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten

Mensen die volledig en duurzaam arbeidsongeschikt raken, krijgen een IVA-uitkering van 75% van het laatstverdiende loon (rekening houdend met maximum dagloon). “Volledig” betekent: meer dan 80%. “Duurzaam” betekent: geen of slechts een geringe kans op herstel.

Indien in de eerste twee jaar van ziekte reeds duidelijkheid is dat er sprake is van een volledige en duurzame arbeidsongeschiktheid dan kan een vervroegde WIA-keuring worden aangevraagd. De criteria die het UWV bij toetsing hierbij hanteert zijn echter zeer streng.  Schakel daarom de Arbeidsdeskundige van aCote in.

 

WGA Werkhervattingsregeling Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten

Mensen die meer dan 35% maar minder dan 80% arbeidsongeschikt zijn, komen in aanmerking voor een WGA-uitkering; WGA staat voor Werkhervattingsregeling Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten. Ditzelfde geldt voor mensen die volledig (meer dan 80%) arbeidsongeschikt, maar niet duurzaam arbeidsongeschikt zijn.

De WGA bestaat uit twee fases: de loongerelateerde uitkering, gevolgd door de loonaanvullingsuitkering of de vervolguitkering. Samengevat komt het er op neer dat de WIA een voorwaardelijke uitkering is die na de loongerelateerde uitkeringsperiode die afhankelijk is van het arbeidsverleden, alleen wordt betaald op het moment dat de betreffende werkt naar arbeidsvermogen. Lukt dit niet dan zal het inkomen al snel dalen tot onder bijstandsniveau! Vraag de Arbeidsdeskundige van aCote om meer informatie!